Privacyreglement van Claudy Schonis

1. Toelichting op het privacyreglement (hierna: “het Reglement”)
Bij het maken van een afspraak vraag ik, Claudy Schonis, om een aantal gegevens. Ik mag de gegevens die jij aan mij verstrekt niet zonder meer verwerken. De Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: “Wbp”) is een wet die bedoeld is om de privacy van personen te beschermen. Door deze wet wordt het toegestane gebruik van
persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heb ik de plicht om mijn klanten:
o op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee persoonsgegevens door mij worden verwerkt;
o te melden wie die gegevens kunnen inzien;
o voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens toestemming te vragen.

Ik vind jouw privacy belangrijk. Daarom geef ik in het Reglement een toelichting op hoe ik met jouw gegevens omga en wat het doel is van het gebruik daarvan.

2. De persoonsgegevens die Claudy Schonis gebruikt en het doel van het gebruik
Bij het maken van een afspraak voor een sessie of consult vraag ik om een aantal gegevens. Het gaat dan met name om persoonsgegevens zoals je naam, telefoonnummer en je e-mailadres. Deze gegevens stellen mij in staat om:
o de sessie of consult die je met mij hebt financieel en administratief af te kunnen handelen;
o je te kunnen bereiken als dat nodig is;
o je op maat gesneden informatie aan te bieden of een nieuwsbrief toe te sturen;

Als je mijn website bezoekt, wordt jouw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van de webserver. Dat is nodig om  de webserver op een goede manier te beheren en beveiligen. Ik gebruik jouw IP-adres niet om jouw gedrag online te volgen of te registreren.
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan derden, tenzij ik daartoe wettelijk verplicht ben. Verzoeken die ik krijg van bedrijven, die geïnteresseerd zijn in jouw correspondentiegegevens (om je op de hoogte te brengen van de producten die zij aanbieden of van de diensten die zij verrichten) wijs ik af.

3. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
o ik verwerk jouw persoonsgegevens overeenkomstig de Wbp en dit Reglement. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt overeenkomstig het doel waarvoor ze verkregen zijn en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt worden.
o jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door mij worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door mij beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in het digitale systeem;
o ik heb technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
o jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Ik hanteer een termijn van twee jaar na het einde van de laatste sessie/ consult, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal ik me aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

4. Jouw rechten als betrokkene
o recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jouw verwerkt worden en met welk doel;
o inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
o het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
o het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

5. Contact
Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of je een (andere) opmerking/vraag/suggestie hebt, dan kun je dit per email bij mij aangeven. De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Claudy Schonis.

Privacyreglement, versie mei 2018